Search

TR36 – FLOOR

PC/NON-WOVEN - WHITE   Sizes: w54cm x h110cm (total width 60 cm) w54cm x h145cm (total width 60 cm)...

TR36 – WALL

PC/NON-WOVEN - WHITE   Sizes: w42cm x h32cm (total width 47 cm) w54cm x h38cm (total width 60 cm)...

TR37 – PENDANT

PC/NON-WOVEN - WHITE   Sizes: w22cm x h33cm (total height 46 cm) w34cm x h60cm (total height 75 cm) w25cm x h94cm (total height 110 cm)...

TR37 – WALL

PC/NON-WOVEN - WHITE   Sizes: w22cm x h58cm (total width 27 cm) w34cm x h110cm (total width 40 cm) w25cm x h142cm (total width 30 cm)...

TR37 – FLOOR

PC/NON-WOVEN - WHITE   Sizes: w34cm x h111cm (total width 38cm) w25cm x h143cm (total width 30cm)...